Services

หน่วยวิจัย CENP ของเราให้บริการ วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษางานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural products ดังนี้

บริการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activity)

วิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติ (chemical analysis)

บริการให้คำปรึกษา (consulting)

ติดต่อสอบถาม

ศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล 

ห้อง 1326/7 ชั้น 13  อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-218-7624   
Email: preecha.p@chula.ac.th